Czcionka: A A+ A++ Kontrast Kontrast

FAQ

PYTANIE: Na jakiej zasadzie można otrzymać wsparcie finansowe projektu filmowego z Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego?
ODPOWIEDŹ: O wsparcie finansowe filmu fabularnego, dokumentalnego czy animowanego można się ubiegać w ramach konkursu Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego, który przyznaje wyłonionym w konkursie projektom wkłady koprodukcyjne.

PYTANIE: Czy środki otrzymane z Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego są środkami publicznymi?
ODPOWIEDŹ: Tak, Zachodniopomorski Fundusz Filmowy jest finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędu Miasta Szczecin i Urzędu Miasta Koszalin.

PYTANIE: Kiedy jest nabór na konkurs Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego?
ODPOWIEDŹ: Ogłoszenie naboru odbywa się w pierwszej połowie roku.

PYTANIE: Ile edycji konkursu przewidzianych jest w roku budżetowym?
ODPOWIEDŹ: Odbywa się jedna edycja konkursu w roku budżetowym.

PYTANIE: Czy środki otrzymane z Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego są bezzwrotną dotacją czy wkładem koprodukcyjnym?
ODPOWIEDŹ: Otrzymane środki to wkład koprodukcyjny. Producent zawiera z Zamkiem umowę koprodukcyjną.

PYTANIE: Czy film musi być ukończony do końca roku budżetowego?
ODPOWIEDŹ: Film nie musi zostać ukończony w roku, w którym otrzymał wsparcie. Harmonogram produkcji stanowi załącznik do zawartej umowy koprodukcyjnej.

PYTANIE: Czy środki otrzymane z Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego są środkami, które powinny zostać wydatkowane na terenie województwa zachodniopomorskiego?
ODPOWIEDŹ: Nie, środki otrzymane z Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego nie muszą zostać wydatkowane na terenie województwa zachodniopomorskiego, przy czym producent zobowiązany jest do wydatkowania na terenie województwa zachodniopomorskiego minimum 100% wysokości otrzymanej z ZFF kwoty, w ramach całego filmu.

PYTANIE: Czy przyznane środki finansowe powinny być wydatkowane w danym roku kalendarzowym?
ODPOWIEDŹ: Przyznane środki finansowe należy wydatkować w danym roku kalendarzowym, do końca listopada.

PYTANIE: Jeśli mój projekt nie zdobył wsparcia finansowego w wyniku Konkursu, czy projekt ten mogę składać ponownie?
ODPOWIEDŹ: Producent może ponownie złożyć projekt wyłącznie, jeżeli w poprzedniej edycji konkursu otrzymał minimum 60 punktów.

PYTANIE: Jeśli mój projekt otrzymał już wsparcie finansowe w poprzedniej edycji konkursu, czy mogę ponownie złożyć ten sam projekt do Konkursu?
ODPOWIEDŹ: Tak

PYTANIE: Co się stanie jeśli nie zrealizuję filmu i nie wywiążę się z konieczności rozliczenia filmu w danym roku kalendarzowym?
ODPOWIEDŹ: W razie niewyprodukowania przez producenta filmu lub niewydatkowania przekazanej kwoty finansowego wkładu koprodukcyjnego lub nie przedstawienia rozliczenia końcowego, jest on zobowiązany do zwrotu pełnej kwoty wkładu finansowego ZFF wraz z ustawowymi odsetkami (liczonymi od dnia przekazania wnioskowanej, nierozliczonej kwoty, do daty wpływu na konto bankowego ZFF).

PYTANIE: Jakich kosztów nie można rozliczać ze środków ZFF?
ODPOWIEDŹ: Ze środków ZFF nie można rozliczać kosztów:

  • zakupu środków trwałych i wyposażenia biurowego,
  • wynagrodzenia związanego z produkcją Filmu dla producenta prowadzącego działalność gospodarczą, jako osoba fizyczna. W przypadku zaś producentów prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek, czy też innych osób prawnych, jak również podmiotów, które nie posiadają osobowości prawnej, jakiekolwiek wynagrodzenie związane z produkcją filmu dla wspólników, członków zarządu, dyrektorów, prokurentów oraz innych pełnomocników,
  • kosztów prac wstępnych (development),
  • wykonania kopii pokazowych,
  • prowizji i odsetek, ponoszonych w ramach zobowiązań finansowych i odsetek od debetu,
  • kar finansowych oraz wydatków związanych ze sporami sądowymi,
  • amortyzacji.
  • promocji, reklamy, produkcji „making off”.

PYTANIE: Czy wniosek może złożyć producent zagraniczny?
ODPOWIEDŹ: Tak, wniosek może złożyć producent zagraniczny, natomiast wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim bądź przetłumaczone na polski i potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.

PYTANIE: Czy Zachodniopomorski Fundusz Filmowy finansuje promocje filmów?
ODPOWIEDŹ: Nie, Zachodniopomorski Fundusz Filmowy finansuje tylko produkcje filmową, chętnie jednak angażuje się w promocję projektu, którego jest koproducentem.

PYTANIE: Czy można się odwoływać od decyzji Komisji Konkursowej?
ODPOWIEDŹ: Nie, regulamin konkursu Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego nie przewiduje odwołania od decyzji Komisji Konkursowej.

PYTANIE: Czy można się zapoznać z oceną projektu?
ODPOWIEDŹ: Tak. Na stronie ZFF umieszczane są informacje o wynikach konkursów wraz z liczbą otrzymanych punktów. Z recenzją projektu producent może zapoznać się w siedzibie ZFF.

PYTANIE: Ile projektów może złożyć na konkurs jeden producent?
ODPOWIEDŹ: Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w jednej edycji konkursu.