Czcionka: A A+ A++ Kontrast Kontrast

Polityka prywatności

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych [dalej: RODO], informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Książąt Pomorskich z siedzibą: 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, adres e-mail: zamek@zamek.szczecin.pl , nr telefonu +48 91 434 83 52, Instytucja Kultury Województwa Zachodniopomorskiego, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pod nr RIK/1/99/WZ [dalej: Administrator, Zamek].
 2. Powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych jest dostępny w siedzibie Administratora, adres e-mail: iod@zamek.szczecin.pl , telefon kontaktowy: +48 91 434 83 11
 3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może się odbywać:
  a. w celu: uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych, edukacyjnych i przeglądach filmowych organizowanych przez Zamek, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
  b. w celu: wykonania zawartej z Panią/Panem umowy lub wykonania umowy z podmiotem, którego Pani/Pan jest przedstawicielem, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ( „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”);
  c. w celu: prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej, w tym informowania o działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego Pomerania Film, przekazywania informacji dotyczących organizowanych lub współorganizowanych przez Zamek wydarzeń, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
  d. w celu: zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia i porządku poprzez stosowanie monitoringu na terenie Zamku, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit e) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”).
 4. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych występującym po stronie Administratora może być obrona przed roszczeniami związanymi z zawartą umową i dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa i podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów w zakresie świadczonych usług informatycznych (system bilety ONLINE, system monitoringu).
 6. Okres przechowywania danych
  a. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do realizacji przez Administratora obowiązków nałożonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przedawnienia roszczeń związanych z tą współpracą;
  b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres jej obowiązywania tj. do momentu jej cofnięcia, a po tym czasie przez okres niezbędny do realizacji przez Administratora obowiązków nałożonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  c. w zakresie monitoringu wizyjnego Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie przekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
 7. Uprawnienia
  Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”. W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniony do:
  a. dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15;
  b. sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16;
  c. żądania usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17;
  d. żądania ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18;
  e. przenoszenia danych osobowych do innego administratora, zgodnie z art. 20;
  f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21;
  g. wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  h. w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Informacja na temat wymogu/warunków podania danych osobowych
  a. w odniesieniu do przypadku z punktu 3 lit a) powyżej – podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale może stanowić warunek uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Zamek;
  b. w odniesieniu do przypadku z punktu 3 lit b) powyżej – podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale stanowi warunek zawarcia lub wykonania umowy;
  c. w odniesieniu do przypadku z punktu 3 lit c) powyżej – podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast ich nie podanie uniemożliwi kontakt z Panią/Panem;
  d. w odniesieniu do przypadku z punktu 3 lit. d) powyżej – informujemy, że wstęp na teren Zamku wiąże się z utrwaleniem wizerunku w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, jednak nie będą służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki oraz jej aktualizacji.