Czcionka: A A+ A++ Kontrast Kontrast

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności
Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film z siedzibą w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pomeraniafilm.pl.

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2021.04.19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.04.19

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych w dokumencie (załącznik). Deklaracja dostępności strony internetowej sporządzona na podstawie analizy WCAG przeprowadzonej przez firmę zewnętrzną 29.03.2021.

Braki zobowiązujemy się uzupełnić w miarę możliwości finansowych i technicznych, w możliwie najszybszym terminie. Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego www.pomeraniafilm.pl mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.04.19.
Deklarację dostępności strony internetowej sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych,
Można poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
Można korzystać z funkcji powiększania tekstu i dostosowania kontrastu treści do tła.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: zff@zamek.szczecin.pl lub telefonicznie nr +48 91 434 83 52 / +48 91 434 83 34 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Osobą do kontaktów jest pan Krzysztof Spór (zff@zamek.szczecin.pl) z Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna
Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film ma swoją siedzibę w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Biuro Funduszu znajduje się na Poziomie 1, wchodząc wejściem A (skrzydło wschodnie) z dziedzińca głównego Zamku, w pokoju 112 w sąsiedztwie Kina Zamek. Zamek Książąt Pomorskich znajduje się w centrum Szczecina w dzielnicy Stare Miasto. Prowadzą do niego trzy ulice: ul. Korsarzy, ul. Kuśnierska i ul. Grodzka. Przy wejściach od ul. Korsarzy, skrzyżowania ul. Kuśnierskiej / ul. Grodzkiej oraz od zachodniej strony ul. Kuśnierskiej teren jest równy i możliwy do pokonania przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Przy wejściu od wschodniej strony ul. Kuśnierskiej istnieje wzniesienie, w związku z czym wskazana jest pomoc osoby trzeciej przy pokonywaniu wzniesienia. Wejście do Zamku możliwe jest przez trzy bramy – jednej od strony zachodniej (ul. Korsarzy) i dwóch od strony południowej (ul. Kuśnierska i skrzyżowanie ul. Kuśnierskiej / ul. Grodzkiej). Do Zamku prowadzą również schody na skarpie północnej, obecnie wyłączone z użytkowania.

Istotne informacje
• przejście bramne od strony ul. Korsarzy dostępne wyłącznie dla ruchu pieszego, bez barier architektonicznych, nawierzchnia – bruk z kostki kamiennej
• brama wjazdowa od strony ul. Korsarzy – dostępna wyłącznie dla ruchu kołowego, możliwy wjazd samochodem (za zezwoleniem), bez barier architektonicznych w przejściu bramnym, nawierzchnia – bruk z kostki kamiennej,
• główna brama wjazdowa od strony skrzyżowania ul. Kuśnierskiej / ul. Grodzkiej – droga dojazdowa, możliwy wjazd samochodem (za zezwoleniem), nawierzchnia – bruk z kostki kamiennej,
• furtka przy bramie wjazdowej od strony skrzyżowania ul. Kuśnierskiej / ul. Grodzkiej – dostępna wyłącznie dla ruchu pieszego, bez barier architektonicznych, nawierzchnia – bruk z kostki kamiennej
• brama od strony ul. Kuśnierskiej – dostępna wyłącznie dla ruchu pieszego, niewielkie wzniesienie wskazana jest pomoc osoby trzeciej przy pokonywaniu wzniesienia, nawierzchnia – bruk z kostki kamiennej.
• dziedzińce zamkowe – bez barier architektonicznych, nawierzchnia – bruk z kostki kamiennej.
• schody na skarpie północnej (82 stopnie), obecnie wyłączone z użytkowania

Do biura ZFF Pomerania można dostać się wejściem A – wejście po schodach (6 stopni), bez podjazdu.

Informacje dodatkowe
• W Skrzydle Menniczym Zamku znajduje się defibrylator;
• Na terenie Zamku aktualnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego lub online;
• Osoby z niepełnosprawnością mogą poruszać się po terenie Zamku (zarówno zewnętrznym jak i w pomieszczeniach) z psem przewodnikiem lub psem asystującym z certyfikatem;
• Parking dla osób z niepełnosprawnością – parking miejski (jedno miejsce parkingowe) przy wejściu od ul. Korsarzy. Brama od strony ul. Korsarzy dostępna jest dla ruchu pieszego, bez barier architektonicznych w przejściu bramnym, nawierzchnia – bruk z kostki kamiennej;
• Wjazd na dziedzińce zamkowe osób z niepełnosprawnością możliwy jest po wcześniejszym uzgodnieniu.