Czcionka: A A+ A++ Kontrast Kontrast

Konkurs na krótki metraż – The Tall Ship Races

29 lipca 2013

 

Zapraszamy wszystkich filmowców – amatorów i profesjonalistów do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym imprezy “The Tall Ship Races”

 

 

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO – The Tall Ship Races 2013

§ 1 CZAS, MIEJSCE, ORGANIZATOR

1.    Konkurs organizowany jest przez Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film działający w strukturach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.
Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
2.    Konkurs realizowany będzie się terminie 02-23.08.2013 r.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA

1.    Udział w konkursie jest bezpłatny.
2.    W konkursie uczestniczyć mogą amatorzy, studenci szkół filmowych oraz zawodowi twórcy.
3.    W imieniu osób niepełnoletnich filmy mogą zgłaszać wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni.
4.    Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 film.

§ 3 TEMATYKA i FORMA

1.    Tematyka filmu musi być powiązana z imprezą pn. The Tall Ship Races 2013.
2.    Sposób realizacji i technika filmu jest dowolna. Nie ma także ograniczeń dotyczących sprzętu, którym wykonywany będzie film (może to być profesjonalna kamera filmowa, kamera amatorska, aparat fotograficzny lub telefon komórkowy z funkcją nagrywania filmów).
3.    Forma filmu jest dowolna. Filmy mogą stanowić np. relację z imprezy, impresję artystyczną, lub teledysk. Istotny jest pomysł i sposób jego realizacji.

§ 4 WYMOGI TECHNICZNE
1.    Czas trwania filmu: maksymalnie 5 minut.

2.    Film powinien zostać zapisany w jednym z formatów cyfrowych: (avi, wmv, mpg, mov)
i nagrany na płytę DVD oraz przesłany na adres organizatora w terminie podanym w § 5.

§ 5 SKŁADANIE PRAC

1.    Filmy należy dostarczyć do siedziby Organizatora w ostatecznym terminie do 23.08.2013 r.
do godz. 16.00 (w konkursie nie wezmą udziału projekty dostarczone po terminie), na adres:
Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, pok. 108.
1.    Każda praca powinna zostać oznaczona ośmiocyfrowym kodem będącym kombinacją 4 cyfr, 2 małych i 2 wielkich liter. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym kodem, w której powinny znajdować się dane osobowe autora: imię i nazwisko, adres, telefon, mail, oraz wiek, informacja, jakim sprzętem został nakręcony film a także oświadczenie, że uczestnik konkursu wykonał film samodzielnie lub w przypadku pracy zbiorowej zestawienie autorów z w/w informacjami.
2.    Projekty nie mogą być podpisane i nie powinny zawierać żadnych informacji pozwalających
na identyfikację autora.

§ 6 KWALIFIKACJA I OCENA FILMÓW

1.    Filmy oceniać będzie jury powołane przez organizatorów Konkursu.
2.    W Konkursie nie mogą brać udziału filmy zrealizowane przez członków Jury oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

§ 7 KRYTERIA OCENY

1.    Członkowie Jury przy ocenie prac wezmą pod uwagę:
•    Zgodność tematu filmu z tematyką konkursową,
•    Wartość artystyczną i techniczną filmu,
•    Oryginalność podejścia do tematu i pomysł na film,
•    Kreatywność

§ 8 NAGRODY

1.    Jury przyzna następujące nagrody regulaminowe:
I miejsce: nagroda finansowa w wysokości 5.000 zł – nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
II miejsce: akredytacja na Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie w roku 2014 – nagroda Dyrektora Festiwalu Młodzi i Film.
III miejsce: nagroda rzeczowa sponsora – ufundowana przez firmę Pozbruk – Sony Xperia Z z funkcją nagrywania filmów.
3.    Ogłoszenie werdyktu Jury oraz wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi w terminie do 15.09.2013 r. na małym dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
4.    Informacje na temat wyników prac Jury będą opublikowane na stronie internetowej
www.pomeraniafilm.pl.
5.    Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna. Członkowie Jury nie są zobowiązani
do wyjaśnienia swoich postanowień.
6.    W przypadku nieobecności ZWYCIĘZCY lub jego reprezentanta o przyznanych nagrodach Organizatorzy poinformują drogą mailową najpóźniej tydzień po ogłoszeniu wyników.

§ 9. PRAWA AUTORÓW I ORGANIZATORA

1.     Organizatorzy rezerwują sobie prawo do nieodpłatnej prezentacji zgłaszanych filmów
w internetowej witrynie konkursu pod adresem www.pomeraniafilm.pl oraz w trakcie publicznych pokazów związanych z konkursem. Przesłane przez twórców filmy i materiały nie będą podlegać zwrotowi przez organizatorów.
2.    Przesłanie filmu na konkurs równoznaczne jest z deklaracją twórcy, że przesłany przez niego materiał nie łamie żadnych praw autorskich, że twórca wywiązał się z wszelkich zobowiązań prawnych dotyczących zabezpieczenia odpowiednich praw w zakresie obrazu i dźwięku wykorzystanych w prezentowanej pracy, oraz że film jest wytworem oryginalnym, do którego twórca posiada wszelkie wymagane prawa. Organizatorzy Konkursu nie będą odpowiadać
za jakiekolwiek uchybienia prawne dotyczące zgłoszonych prac i ich prezentacji dla potrzeb Konkursu.
3.    Przystępując do konkursu uczestnik przekazuje Zamkowi Książąt Pomorskich w Szczecinie prawa autorskie, w zakresie prawa do nieodpłatnej projekcji w celach promocyjnych związanych z Zachodniopomorskim Funduszem Filmowym „Pomerania Film”.

10. INFORMACJE KOŃCOWE

1.    Zgłoszenie Filmu do udziału w Konkursie oznacza zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
2.    Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych uczestników konkursu zgodnie
z przepisami prawa.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu jego rozstrzygnięcia bez podania przyczyny, o czym uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie oraz poprzez stronę internetową www.pomeraniafilm.pl.
4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników.

Ostatnio dodane