Czcionka: A A+ A++ Kontrast Kontrast

Regulamin

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6
Dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z dnia 16.04.2021 r.

REGULAMIN
otrzymania środków na wspieranie produkcji filmowej
w Zachodniopomorskim Funduszu Filmowym Pomerania Film

§ 1.

 1. Celem Konkursu realizowanego ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego Pomerania Film, zwanego dalej ZFF, utworzonego dzięki współpracy Województwa Zachodniopomorskiego, Miasta Szczecin i Miasta Koszalin jest wspieranie Produkcji Filmowych związanych z województwem zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Szczecin i Koszalin, które mogą przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu, a także do budowania jego pozytywnego wizerunku. ZFF to inicjatywa finansowa podejmowana przez samorządy, służąca wspieraniu rozwoju produkcji audiowizualnej w regionie, wspierająca producentów i twórców sektora audiowizualnego i stanowiąca skuteczne narzędzie budowania marki regionu poprzez wykorzystanie możliwości, jakie daje regionalny product placement w produkcji filmowej. Służy zarazem aktywizacji lokalnego rynku usług poprzez wykorzystanie istniejącego potencjału (uczelnie artystyczne, wykwalifikowana kadra, krajobraz kulturowy). Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego na produkcję filmową jest jej powiązanie z województwem zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Szczecina i Koszalina poprzez tematykę, twórców, a przede wszystkim poprzez miejsce realizacji filmu.
 1. ZFF działa w strukturze Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z siedzibą przy ul. Korsarzy 34, 70-540 w Szczecinie (zwanego dalej Zamkiem).
 2. Zamek jest podmiotem uprawnionym do nabywania praw i zaciągania zobowiązań w imieniu ZFF. Zasady reprezentacji Zamku określa jego Statut.
 3. Dyrektor Zamku, uwzględniając kandydatury przedstawione przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydenta Miasta Szczecin i Prezydenta Miasta Koszalin powołuje, na mocy zarządzenia, każdorazowo na czas w nim określony, trzyosobową Radę Programową ZFF (zwaną dalej Radą).
 4. Wsparcie finansowe produkcji filmowej jest przyznawane w trybie konkursowym (zwanym dalej Konkursem).
 5. Rada odpowiedzialna jest za merytoryczną ocenę wniosków nadesłanych do konkursu i wybór filmów, które otrzymają wsparcie finansowe ze środków ZFF. Ostateczną decyzję dotyczącą podjęcia koprodukcji z producentami wyłonionymi przez Radę w drodze konkursu podejmuje Dyrektor Zamku poprzez zawarcie umowy koprodukcyjnej w oparciu o wybór Rady.
 6. Dokonując oceny, o której mowa w ust. 6 Rada ustala wysokość przyznawanego wsparcia oraz podział źródeł jego finansowania, (przez co należy rozumieć udziały poszczególnych Donatorów w danym roku), a także wyznacza projekty, które zostały merytorycznie pozytywnie zweryfikowane tj. uzyskały, co najmniej 60 punktów, co tożsame jest z udzieleniem projektowi rekomendacji przez Radę. Rekomendowane wnioski, które nie uzyskały wsparcia finansowego ze względu na ograniczenia środków, wpisywane są automatycznie na listę rezerwową, a niezależnie od tego producenci, którzy znaleźli się na tej liście, mogą ponownie ubiegać się o wsparcie finansowe na ten projekt. W sytuacji, w której wyznaczony przez Radę Producent nie podejmie koprodukcji filmu, w wyznaczonym terminie, określonym w § 10 ust 1., Dyrektor Zamku zawiera umowy koprodukcyjne z producentami wskazanymi na liście rezerwowej zgodnie z ustaloną przez Radę kolejnością, uzależnioną od ilości uzyskanych punktów.
  W przypadku, kiedy więcej niż jeden wniosek uzyska taką samą liczbę punktów, Rada wskazuje kolejność tych wniosków.
 7. Do obowiązków przedstawicieli Rady należy uczestnictwo w kolaudacjach, czyli w odbiorze każdego z dofinansowanych filmów.  
 8. Wnioski zweryfikowane pod względem formalno-rachunkowym zgodnie z § 4. ust. 1 zostają przekazane do ocenyRadzie, która dokonuje ostatecznego wyboru.
 9. Finansowanie działalności merytorycznej ZFF zapewniają Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecin i Prezydent Miasta Koszalin, zwani w dalszej części Donatorami.
 10. Finansowanie działalności administracyjnej związanej z prowadzeniem ZFF zapewnia Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
 11. ZFF zobowiązany jest do prowadzenia działań mających na celu promocję Województwa Zachodniopomorskiego, Gminy Miasto Szczecin oraz Gminy Miasto Koszalin, w uzgodnieniu z ich przedstawicielami. Promocja związana jest wyłącznie z działalnością dotyczącą filmów koprodukowanych przez ZFF, ze szczególnym uwzględnieniem umieszczenia informacji na temat wsparcia finansowego udzielonego przez Województwo Zachodniopomorskie, Gminę Miasto Szczecin i Gminę Miasto Koszalin w czołówce filmu (logo funduszu) i napisach końcowych (logo funduszu wraz ze słowną informacją o udzielonym wsparciu pochodzącym z budżetów Donatorów).

§ 2.

 1. Wsparcie finansowe ZFF odbywać się będzie poprzez udział ZFF w produkcji filmów, jako koproducenta.
 2. ZFF, jako koproducent będzie nabywał w zamian za wnoszony wkład koproducencki autorskie prawa majątkowe do filmu proporcjonalnie do swego udziału w budżecie filmu. W takiej samej wysokości będzie także uczestniczył w wysokości wpływów uzyskanych z korzystania z filmu. Producent, zawierając umowę koprodukcyjną, zobowiązuje się do przekazywania koproducentowi raportów z dystrybucji filmu w systemie rocznym.
 3. Ewentualne wpływy, o których mowa w ust. 2. przeznaczane będą na finansowanie działalności merytorycznej ZFF. Wpływy te będą każdorazowo uwzględniane w budżecie ZFF.

§ 3.

 1. Konkurs ogłaszany będzie raz w roku. Informacja o rozpoczęciu Konkursu wraz z podaniem szczegółowych terminów umieszczana jest na stronie www.pomeraniafilm.pl. oraz www.zamek.szczecin.pl.
 2. Zamek zastrzega sobie możliwość wstrzymania postępowania konkursowego w przypadku nie otrzymania dotacji od Donatorów.
 3. Zamek zastrzega sobie możliwość wstrzymania postępowania konkursowego w innych uzasadnionych przypadkach, niż określony w ust. 2  – w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne,  niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia,  którego skutkom nie można zapobiec,  w szczególności ogłoszenie stanu epidemii na terenie całego kraju.
 4. W przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w ust. 3 Zamek może także ogłosić Konkurs i przeprowadzić go z uwzględnieniem zasad określonych dla takiej sytuacji w niniejszym Regulaminie.  
 5. Przedmiotem Konkursu jest ocena wniosków w celu przyznania wsparcia finansowego dla następujących rodzajów produkcji: filmu fabularnego, filmu dokumentalnego, filmu animowanego, etiudy filmowej, serialu, oraz innego rodzaju produkcji filmowej, przeznaczonej do emisji w telewizji lub wyświetlania w kinach w rozumieniu definicji filmu przyjętej przez PISF[1].
 6. O uzyskanie wsparcia finansowego mogą się ubiegać wyłącznie artystyczne uczelnie wyższe oraz producenci filmowi zarejestrowani i prowadzący działalność na tereniUnii Europejskiej.
 7. Producent filmowy, przystępując do konkursu, akceptuje warunek wydatkowania pełnej kwoty przyznanego przez ZFF wsparcia finansowego w roku kalendarzowym, w którym otrzymał wsparcie (do dnia 5 grudnia danego roku) chyba, że umowa koprodukcyjna zawarta pomiędzy Producentem a Zamkiem stanowi inaczej. Termin wydatkowania przyznanych środków wraz z warunkami ich rozliczenia określi każdorazowo umowa koprodukcyjna między Zamkiem a Producentem, przy czym termin wydatkowania środków ZFF nie musi być tożsamy z terminem zakończenia produkcji filmowej.
 8. Producent może złożyć jeden wniosek w danej edycji konkursu.
 9. Termin składania wniosków wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia danej edycji Konkursu, z zastrzeżeniem ust. 10.
 10. W sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, o której mowa w ust. 3 Zamek,  może przeprowadzić postepowanie konkursowe dopuszczając składanie wniosków w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia danej edycji Konkursu.
 11. W corocznej edycji Konkursu ZFF może podjąć koprodukcję więcej niż jednej produkcji.
 12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość nieprzyznania wsparcia finansowego żadnemu ze zgłoszonych projektów lub nierozdysponowania wszystkich środków w danym roku.
 13. W oparciu o ocenę nadesłanych wniosków, Rada dokona wyboru producentów filmowych, z którymi zawarte zostaną umowy koprodukcyjne, z zachowaniem następujących warunków:
 14. ZFF może pokryć do 50% kosztów produkcji filmu fabularnego lub serialu oraz do 75% kosztów filmu dokumentalnego, filmu animowanego, etiudy filmowej lub innego rodzaju produkcji filmowej, wskazanych we wniosku, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 15. udzielenie wsparcia finansowego odbywa się przy zachowaniu zasady, iż minimum 10% kosztów produkcji filmu pokrywane jest ze środków własnych Producenta (finansowych, rzeczowych lub mieszanych).
 16. minimum 100 % wysokości przyznanej kwoty na realizację filmu zostanie wydatkowane w sposób bezpośrednio związany z województwem zachodniopomorskim, przy czym czas poniesienia tych wydatków rozumie się, jako czas realizacji całego filmu, a nie okres rozliczenia środków przekazanych przez ZFF.

Zobowiązanie dotyczące wydatkowania przez Producenta wysokości kwoty przekraczającej 100% środków ZFF w sposób bezpośrednio związany z województwem zachodniopomorskim powoduje zwiększenie liczby punktów przyznawanych podczas oceny wniosku. Szczegóły określa § 7.

 • szczegóły dotyczące udzielonego wsparcia finansowego ujęte zostaną w umowie koprodukcyjnej.
 • Udział ZFF w dystrybucji i promocji filmu oraz miejsce premiery krajowej i regionalnej zostaną określone w umowie koprodukcyjnej, z zastrzeżeniem, że ZFF ma wyłączne prawo do organizacji lokalnej premiery lub otwartej kolaudacji.

§ 4.

 1. Oceny formalno-rachunkowej zgłoszonych wniosków dokonują pracownicy Zamku, w terminie 21 dni od dnia zakończenia naboru, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, o której mowa w § 3ust. 3 Zamek może przeprowadzić postepowanie konkursowe z uwzględnieniem 30 dniowego terminu na ocenę formalno-rachunkową zgłoszonych wniosków.
 3. Stwierdzenie uchybień formalno-rachunkowych skutkuje wezwaniem do uzupełnienia w ciągu 7 dni kalendarzowych pod rygorem odrzucenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, o której mowa w § 3ust. 3 Zamek może w sytuacji opisanej w ust. 3 wezwać do uzupełnienia wniosku w terminie do 30 dni kalendarzowych pod rygorem odrzucenia wniosku.
 5. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Rada, z zastrzeżeniempostanowienia § 1. ust. 6 Regulaminu.
 6. Wyboru wniosku lub wniosków i ustalenie kwoty wsparcia finansowego (zwaną dalej Wyborem) dokonuje Rada zgodnie z Kartami Ocen, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr. 2 a, 2b, 2c do niniejszego Regulaminu.
 7. Wybór Rady jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
 8. Wybór Rady przedstawiany jest w postaci protokołu wraz z merytorycznym uzasadnieniem – pisemnymi recenzjami wszystkich ocenianych przez Radę projektów
 9. Wybór jest podstawą do zawarcia przez Zamek umowy koprodukcyjnej.

§ 5.

 1. Wniosek do ZFF, sporządzony według aktualnego wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, należy złożyć zarówno w wersji papierowej jak i w wersji elektronicznej. W terminie do dnia 18.05.2021 r.

1.1        Wniosek wraz z załącznikami w formie elektronicznej powinien zostać przesłany na adres zff@zamek.szczecin.pl.

1.2.      Wnioski w wersji papierowej należy składać w siedzibie Instytucji:

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin z dopiskiem Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film, w godzinach jej urzędowania, czyli
7:30-15:30 lub dostarczyć przesyłką pocztową rejestrowaną lub za pośrednictwem kuriera.

O dotrzymaniu terminu decyduje data złożenia wniosku w siedzibie Instytucji, lub nadania przesyłki pocztowej rejestrowanej (data stempla pocztowego) albo kurierskiej.

 • Jeżeli w trakcie weryfikacji formalnej wniosku zostanie ustalone, że został on złożony z przekroczeniem terminu, to w takim przypadku dany wniosek zostanie odrzucony z powodów formalnych.
 • Wniosek powinien być wypełniony drukiem komputerowym. Dokumenty należy wypełniać w języku polskim. Jeśli załączane oryginalne dokumenty sporządzone są w języku innym niż polski, należy załączyć do nich również ich tłumaczenie na język polski podpisane przez tłumacza przysięgłego.
 • Wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami należy składać w 1 egzemplarzu i wpiąć w skoroszyt, tak aby możliwe było wyjęcie pojedynczych kartek (nie bindować). Scenariusze należy spiąć w sposób trwały.
 • Wersja papierowa wniosku powinna zawierać wszystkie wymagane pieczęcie i podpisy, a każda strona wniosku powinna zostać parafowana przez osobę reprezentującą wnioskodawcę. W przypadku scenariusza – podstemplowane imienną pieczęcią i podpisane powinno zostać oświadczenie dotyczące potwierdzenia uzyskania przez producenta praw majątkowych autorskich do scenariusza.
 • Do ZFF nie mogą być składane wnioski dotyczące projektów filmów, które przed datą aplikowania miały publiczny pokaz lub których produkcja zakończona została na etapie kopii wzorcowej.
 • Rozpatrzenie wniosków następuje nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia oceny formalno-rachunkowej zgłoszonych wniosków, o której mowa w § 4 ust.1 Regulaminu.
 • W sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, o której mowa w § 3ust. 3 Zamek może rozpatrzyć wnioski w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty zakończenia oceny formalno-rachunkowej zgłoszonych wniosków.
 • Zamek nie ponosi żadnych kosztów związanych z przygotowaniem wniosku przez Producentów.

§ 6.

Wniosek podlega ocenie według następujących kryteriów:

film fabularny, serial telewizyjny lub inny rodzaj produkcji filmowej oceniany będzie w oparciu o takie kryteria, jak:

wartość artystyczna i atrakcyjność przekazu,

konstrukcja dramaturgiczna, sprawność opowiadania,

koncepcja inscenizacji,

koncepcja realizacji technicznej,

powiązanie produkcji z województwem zachodniopomorskim poprzez tematykę, lokalizację plenerów, udział twórców i wykonawców oraz miejsca realizacji, w tym:

zestawienie imienne twórców, odtwórców, personelu technicznego, osób pełniących asystenturę/praktyki, z którymi planowana jest współpraca podczas realizacji filmu,

zestawienie planowanych plenerów wnętrz i obiektów zdjęciowych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

podejmowanie istotnych problemów i tematyki w sposób uniwersalizujący, wykraczający poza bieżącą doraźność, interwencyjność czy agitacyjność,

dotychczasowy dorobek producenta i reżysera, w tym rezultaty artystyczne i ekonomiczne poprzednich produkcji. W przypadku debiutu brane pod uwagę są otrzymane rekomendacje oraz promotor lub opiekun artystyczny, warunki ekonomiczno-finansowe realizacji, w tym wysokość środków wydatkowanych w województwie zachodniopomorskim.

 • film dokumentalny oceniany będzie w oparciu o takie kryteria, jak:
 • wartość artystyczna i atrakcyjność przekazu,
 • konstrukcja realizacji technicznej,
 • znaczenie lub oryginalność tematu, bohaterów,
 • atrakcyjność formy, nowatorskie podejście do dokumentu,
 • podejmowanie istotnych problemów i tematyki relacji międzyludzkich, wartości etycznych, przemian społecznych i cywilizacyjnych,
 • powiązanie produkcji z województwem zachodniopomorskim poprzez tematykę, lokalizację plenerów, udział twórców i wykonawców oraz miejsca realizacji, w tym: zestawienie planowanych plenerów wnętrz i obiektów zdjęciowych na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • dotychczasowy dorobek producenta i reżysera, w tym rezultaty artystyczne i ekonomiczne poprzednich produkcji. W przypadku debiutu brane pod uwagę są otrzymane rekomendacje oraz promotor lub opiekun artystyczny,
 • warunki ekonomiczno-finansowe realizacji, w tym wysokość środków wydatkowanych w województwie zachodniopomorskim.
 • film animowany oceniany będzie w oparciu o takie kryteria, jak:
 • wartość artystyczna i atrakcyjność przekazu,
 • konstrukcja dramaturgiczna, sprawność opowiadania,
 • koncepcja inscenizacji,
 • koncepcja realizacji technicznej,
 • atrakcyjność formy, nowatorskie podejście do animacji;
 • powiązanie produkcji z województwem zachodniopomorskim poprzez tematykę, lokalizację plenerów, udział twórców i wykonawców oraz miejsca realizacji,
 • dotychczasowy dorobek producenta i reżysera, w tym rezultaty artystyczne i ekonomiczne poprzednich produkcji. W przypadku debiutu brane pod uwagę są otrzymane rekomendacje oraz promotor lub opiekun artystyczny,
 •  warunki ekonomiczno-finansowe realizacji, w tym wysokość środków wydatkowanych w województwie zachodniopomorskim.

Załącznik Green Filming - jest  nieobowiązkowym załącznikiem do wniosku. Dotyczy zrównoważonej  przyjaznej środowisku produkcji filmowej i telewizyjnej.

§ 7.

 1. Kryteria oceny opisane w § 6 znajdują się w Kartach Oceny, o których mowa w § 4 ust. 6.
 2. W ocenie wniosku nie mogą brać udziału osoby, które w jakikolwiek sposób uczestniczą w ocenianym projekcie. Przed rozpoczęciem oceny wniosków Rada oraz pracownicy ZFF podpisują stosowne oświadczenie o bezstronności.
 3. Rada ZFF ocenia projekt pisemnie, wypełniając kartę oceny projektu i przygotowując recenzję projektu.
 4. Liczba punktów uzyskana przez dany projekt to średnia arytmetyczna punktów przyznanych przez poszczególnych członków Rady.
 5. Producent podczas oceny wniosku może uzyskać dodatkowe punkty. Przyznawane są one za wysokość środków wydatkowanych w województwie zachodniopomorskim przekraczających (wymagany w § 3 ust. 13 c) wkład koproducenta, jak poniżej:- 101-125 % wkładu ZFF – 1 dodatkowy punkt,- 126% i więcej – 2 dodatkowe punkty.
 6. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać Producent łącznie z punktami opisanymi w § 7 ust 5 to 82 punkty.
 7. Na podstawie Kart Ocen Rada sporządza listę wniosków według kolejności, uwzględniając średnią liczbę przyznanych punktów dla każdego wniosku.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada może zwrócić się do Ekspertów Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z prośbą o dodatkową konsultację dotyczącą wniosku.
 9. Z prac Rady sporządzany jest protokół, który wraz z recenzjami projektów jest przechowywany w Zamku.

§ 8.

W przypadku wniosków, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Radę, ale uzyskały finansowanie w mniejszej niż wnioskowana kwota, przyjmuje się następujący tryb postępowania:

 1. Należy uzyskać od producenta oświadczenie o spełnieniu przedstawionych we wniosku zobowiązań dot. ilości dni zdjęciowych, zaangażowania lokalnych twórców i wytwórców w 100%.
 2. W przypadku otrzymania od producenta w/w oświadczenia Dyrektor Zamku zawiera umowę koprodukcyjną na proponowaną przez Radę kwotę wsparcia finansowego.
 3. W przypadku, w którym producent będzie chciał dokonać zmian we wniosku pierwotnym, w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wysokości dofinansowania wraz z prośbą o przesłanie oświadczenia dotyczącego braku zmian we wniosku, Producent może dokonać korekty wniosku pierwotnego i przygotowuje wniosek bis, który w zakresie elementów oceny zawartych w § 6 nie może ulec zmianie. We wniosku bis dopuszcza się zmniejszenie całkowitych kosztów produkcji. W takim przypadku ZFF może pokryć do 50% zmniejszonych całkowitych kosztów produkcji filmu fabularnego lub serialu telewizyjnego oraz do 75% zmniejszonych całkowitych kosztów produkcji filmu dokumentalnego, filmu animowanego, etiudy filmowej lub innego rodzaju produkcji filmowej, wskazanych we wniosku bis.  Do wniosku bis stosuje się odpowiednio zapisy § 3 ust. 13 pkt b. Wniosek bis trafia do ponownej oceny Rady, która akceptuje lub nie akceptuje wprowadzone zmiany. Po akceptacji Dyrektor Zamku zawiera umowę koprodukcyjną w zaakceptowanym zakresie.
 4. W sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, o której mowa w § 3ust. 3 termin, o którym mowa w pkt 3 ulega wydłużeniu do 30 dni. 

§ 9.

1. Ostateczne wyniki konkursu Zamek umieszcza na stronach internetowych:

www.pomeraniafilm.pl (organizator konkursu) w terminie do 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia

- oraz przesyła informacje o wynikach konkursu do następujących portali filmowych:

www.pisf.pl - portal Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

www.kipa.pl - portal Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych

www.sfp.org.pl – portal Stowarzyszenia Filmowców Polskich

2. Zamek zawiadamia w formie pisemnej i elektronicznej Wnioskodawców o rozstrzygnięciu Konkursu

3. Szczegółowe oceny Wniosków udostępniane są tylko Wnioskodawcom w siedzibie Zamku, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu. Prawo wglądu do tych ocen zastrzegają sobie również uprawnione podmioty, w tym: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecin i Prezydent Miasta Koszalin.

4.   W sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, o której mowa w § 3ust. 3 Zamek może ostateczne wyniki konkursu umieścić na stronach internetowych:

www.pomeraniafilm.pl (organizator konkursu) w terminie do 14 dni od daty jego rozstrzygnięcia.

§ 10.

 1. Zamek przygotowuje projekt umowy koprodukcyjnej oraz ustala z Wnioskodawcą termin jej podpisania, z zastrzeżeniem, że umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż ZFF otrzyma pełną dotację na dany rok od donatorów.
 2. Podpisanie umowy koprodukcyjnej jest ostatecznym warunkiem przyznania wsparcia finansowego ze środków ZFF na produkcję filmową laureatom Konkursu.
 3. Środki finansowe, przyznane na koprodukcję, przekazywane są przelewem na konto Producenta podane w umowie, na podstawie dokumentu księgowego (faktury/rachunku) wystawionego przez Producenta, do którego Producent zobowiązany jest dołączyć: zestawienie poniesionych lub przewidzianych do poniesienia wydatków i kserokopie dokumentów ujętych w powyższym zestawieniu, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 4. Po wydatkowaniu środków finansowych rozliczanych, jako środki ZFF Producent zobowiązany jest do złożenia raportów: częściowego lub końcowego, w zależności od szczegółów zawartych w podpisanej z Zamkiem umowie koprodukcyjnej, stanowiących rozliczenie wydatkowania przyznanych środków.
 5. Nierozliczenie przez Producenta w terminie określonym w umowie udziału ZFF w produkcji skutkuje obowiązkiem zwrotu przekazanych środków wraz z ustawowymi odsetkami.
 6. Szczegółowe warunki koprodukcji ustalane są w umowie koprodukcyjnej.
 7. Otrzymujący wsparcie finansowe zobowiązany jest do przedłożenia kosztorysu powykonawczego, na podstawie, którego obliczone zostaną ostateczne wkłady poszczególnych koproducentów.
 8. Producent przekaże Zamkowi 5 kopii filmu zapisanych na ustalonym w umowie koprodukcyjnej nośniku.

§ 11.

 1. Zamek w ciągu 5 lat od daty zakończenia produkcji filmu uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli w siedzibie Producenta, dotyczącej dokumentów księgowych na podstawie których wydatkowano środki finansowe przyznane przez ZFF.
 2. Ze środków uzyskanych w ramach ZFF mogą być pokrywane wyłącznie koszty kwalifikowane.
 3. Rodzaje kosztów kwalifikowanych i kosztów niekwalifikowanych w ramach realizacji produkcji filmowej, która uzyskała wsparcie finansowe ZFF określone zostaną każdorazowo w umowie koprodukcyjnej. 
 4. Wzór umowy koprodukcyjnej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§ 12.

1. Wnioskodawca zobowiązany jest zamieścić w materiałach promocyjnych oraz  w czołówce i napisach końcowych filmu informację o udziale ZFF w produkcji, według wzoru:

- w czołówce:

logo ZFF

- w napisach końcowych:

logo ZFF

słowna informacja dotycząca koprodukcji: Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film” wsparcie ze środków finansowych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, Miasta Koszalin i Miasta Szczecin.

§ 13.

Złożenie wniosku do ZFF jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.

----------------------------------------------------------------------

Załączniki:

1. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego produkcji filmu

2. Karty oceny projektu

2 a – film fabularny /film inny

2 b – film dokumentalny

2 c – film animowany

3. Wzór umowy koprodukcyjnej


[1]  Film – utwór audiowizualny w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii.

Filmem jest utwór dowolnej długości, w tym utwór dokumentalny lub animowany, złożony z serii następujących po sobie obrazów z dźwiękiem lub bez dźwięku, utrwalonych na jakimkolwiek nośniku umożliwiającym wielokrotne odtwarzanie, wywołujących wrażenie ruchu i składających się na oryginalną całość, wyrażającą akcję (treść) w indywidualnej formie, a ponadto, z wyjątkiem utworów dokumentalnych i animowanych, przewidziany do wyświetlania w kinie jako pierwszym polu eksploatacji w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Filmem jest również utwór, który z powodu okoliczności niezawinionych nie został wyświetlony w kinie.